Introduktion till materialet

Material till lektionerna kommer att presenteras i tre teman. Tema 1 har rubriken Lyssna och läsa, Tema 2 har rubriken Förbereda och skriva och Tema 3 har rubriken Smycka och framföra. De tre temana är fria att användas i den ordning som passar aktuell klass och undervisningsförlopp bäst. Materialet består av: 
1.     Överskådlig beskrivning av de olika temana. 
2.     Övningar som tränar eleverna att skriva, läsa, lyssna och tala i syfte att göra muntliga presentationer i olika genrer. 
3.     Ppt – som kan användas som undervisningsunderlag. 
4.     Talguide som kan användas av eleverna inför talfestivalen.
5.     Tips för vidare läsning (för läraren).
Ett övergripande mål med vårt material är att medvetandegöra eleverna om sin demokratiska röst såväl i klassrummet som i offentligheten. Temana och de tillhörande övningarna är utformade utifrån dels svenskämnets syfte där framförallt de tre första punkterna anknyter till muntlig kommunikation (se vidare Skolverket): 
 1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
 2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
De tre kurserna i ämnet svenska innehåller både explicita och implicita formuleringar som anknyter till muntliga presentationer. Här nedan finns de explicita formuleringarna i kursernas centrala innehåll: 

Svenska 1
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
Svenska 2

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
Svenska 3

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
Kursen i retorik kan ses som en fördjupning av de tre första punkterna i formuleringen av svenskämnets syfte och kursens centrala innehåll är helt och hållet koncentrerat på att tala och lyssna: 

Retorik

 • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions- och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar:
   Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
   Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
   Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
   Elocutio: att välja språk och stil.
   Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
   Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
Genom deltagande i projektet och taltävlingen så ges alltså eleverna goda möjligheter att uppnå kursmålen i både svenska och retorik, med särskild vikt på muntlig framställan, strukturerad argumentation och att öva upp förmågan att lyssna kritiskt och tala konstruktivt. Sammantaget är alltså projektet en möjlighet för eleverna att stärka sin demokratiska röst och kunskap, på ett sätt som inspirerande och innehåller moroten att delta i både nationell och nordisk taltävling.