Øvelse

Rangordna i abstraktionsstegar I

Syfte:

Syftet är att göra elever uppmärksamma på ords lämplighet i olika sammanhang genom att konstruera så kallade abstraktionsstegar. Syftet är därmed också att göra eleverna uppmärksamma på vad det kan betyda för förståelsen att konkretisera ett exempel.

Uppgift:

Rangordna nedanstående ord i en så kallad abstraktionsstege från det mest abstrakta till det mest konkreta.

Träd, lövträd, ek
Djur, däggdjur, hund, Fido
Förmögenhet, ägodel, fastighet, husdjur, ko, Majros
Fastighet, hus, sommarstuga