Undervisningsmaterial

En introduktion till hela materialet finns i den första blå rutan här nedan. Där förankras också målet med undervisning i muntlighet i gymnasieskolans styrdokument för ämnet Svenska och den fristående kursen Retorik. I den andra blå rutan finns årets tema Hem presenterat utifrån både en nutida och en historisk blick på ordet hem.

På sidan finns också klickbara mindre rutor. De fyra första – Lyssna och läsa, Förbereda och skriva, Smycka och framföra samt Nervositet och talrädsla – innehåller en lite längre text som introduktion till övningarna samt material och övningar att genomföra. Till varje övning finns en ungefärlig tidsåtgång angiven. Den sista klickbara rutan innehåller tips på litteratur att använda för egen kompetensutveckling.

Introduktion

Förbereda och skriva

Övning

Sinnesresearch

Denna övning hjälper eleverna att komma igång med skrivandet av sina tal. Den ger även nya verktyg för ett mer målande språk.

Tid
15-25min
Förberedelse
Läs noggrant igenom övningen och anpassa den efter era behov

Övning

Debattövning: finn topiken

Denna övning skapar ett samtal om argumentation. Eleverna får djupare förståelse av topiker och får träna sig på att både finna och framföra argument.

Tid
15-45min
Förberedelse
Välj ut ämnet samt topikerna i förväg

Övning

Speed-arguing

Denna övning hjälper elever att komma i gång med det retoriska tänkandet och kan med fördel användas som uppvärmning till en retoriklektion.

Tid
15min
Förberedelse
Välj ut påståenden

Övning

Debattövning: För och emot

Denna övning syftar till att visa hur och varför man använder sig av motargument i sin egen argumentation.

Tid
20-30min
Förberedelse
Ingen

Övning

Äppelövningen

Denna övning hjälper eleverna att använda sina sinnen i sitt berättande.

Tid
15min
Förberedelse
Köp ett äpple

Övning

Vem vill veta vad?

Genom att diskutera vilken information som är relevant för olika personer får eleverna möjlighet att tänka sig in i sin publiks roll och får en strategi för att målgruppsanpassa sina tal.

Tid
15min
Förberedelse
Ingen

Övning

Skrivtärningen

Syftet är att strategiskt närma sig ett större material genom att använda sig av topiker. Övningen kallas för Skrivtärningen eftersom den har sex olika infallsvinklar, perspektiv – eller topiker.

Tid
45min
Förberedelse
Ta med en tärning

Övning

Välj lämpligast ord

Syftet är att bli varse att ord har olika betydelser i olika sammanhang och därmed förstå vad ”lämpliga ord” innebär.

Tid
20min
Förberedelse
Ingen

Övning

Rangordna i abstraktionsstegar I

Syftet är att göra elever uppmärksamma på ords lämplighet i olika sammanhang genom att konstruera så kallade abstraktionsstegar. Syftet är därmed också att göra eleverna uppmärksamma på vad det kan betyda för förståelsen att konkretisera ett exempel.

Tid
10min
Förberedelse
Ingen

Övning

Rangordna i abstraktionsstegar II

Syftet är att göra elever uppmärksamma på ords lämplighet i olika sammanhang genom att konstruera så kallade abstraktionsstegar. Syftet är därmed också att göra eleverna uppmärksamma på vad det kan betyda för förståelsen att konkretisera ett exempel.

Tid
15min
Förberedelse
Ingen

Övning

Dispostionsmodeller efter syfte

Syftet är att uppmärksamma elever på olika dispositionsmodeller.

Tid
60 min
Förberedelse
genomgångar av olika dispostionsmodeller som cirkeldisposition, in media res etcetera.

Övning

På minuten

Syftet är att göra elever uppmärksamma på dispositionens möjligheter att skapa nyfikenhet på ett ämne. Någon väljer kanske en berättelse inledningsvis och någon annan väljer att ställa en fråga för att avsluta med svaret. Uppgiftens syfte är därmed också att målet med uppgiften kan också styra dispsitionen.

Tid
20 min
Förberedelse
Samla ”på minuten”-uppgifter som anknyter till olika ämnen.