Undervisningsmaterial

En introduktion till hela materialet finns i den första blå rutan här nedan. Där förankras också målet med undervisning i muntlighet i gymnasieskolans styrdokument för ämnet Svenska och den fristående kursen Retorik. I den andra blå rutan finns årets tema Hem presenterat utifrån både en nutida och en historisk blick på ordet hem.

På sidan finns också klickbara mindre rutor. De fyra första – Lyssna och läsa, Förbereda och skriva, Smycka och framföra samt Nervositet och talrädsla – innehåller en lite längre text som introduktion till övningarna samt material och övningar att genomföra. Till varje övning finns en ungefärlig tidsåtgång angiven. Den sista klickbara rutan innehåller tips på litteratur att använda för egen kompetensutveckling.

Introduktion

Oro för att tala

Övning

Vad är det värsta som kan hända?

Denna övning hjälper nervösa elever att känna sig tryggare inför en talsituation.

Tid
15min
Förberedelse
Ingen

Övning

Lämna den bekväma zonen

Syftet är att gradvis lämna gruppen och till slut stå ensam framför en större grupp lyssnare. Bekvämligheten i situationen kan ta olika lång tid och de olika stegen i övningen ska inte forceras fram. Det längre syftet är att förbereda eleverna på att stå framför klassen och göra en muntlig presentation.

Tid
10-40min
Förberedelse
Ingen

Övning

Gör något åt dina negativa tankar

Syftet är att synliggöra tankar som kan skapa ett avstånd mellan det du tänker och det du gör, och efterhand kunna blockera när hindrande tankar uppstår. Nota bene! Övningen ska endast göras med elever som har självtillit till sin förmåga att presentera muntligt, men ändå råkar ut för nervositet ibland.

Tid
15- 20min
Förberedelse
Ingen

Övning

15-sekundertal

Denna övning bör göras ofta och hjälper elever att vänja sig vid att tala inför en publik

Tid
10min
Förberedelse
Skriv ut remsorna som finns i bifogat dokument